Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/hexin/jingangjcj.com/m.jingangjcj.com/data/com.conn.php on line 45
金刚经全文诵读注音-金刚经修行网
金刚经修行网

金刚经全文诵读注音

发布时间:2019-05-17 17:59:17作者:金刚经修行网

fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī

非说所说分第二十一

xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·

须菩提·汝勿谓如来作是念·

wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·

我当有所说法·莫作是念·

hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·

何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛·

bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·

不能解我所说故·须菩提·说法者·

wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·

无法可说·是名说法·

ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时慧命须菩提白佛言·世尊·

pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·

颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不·

fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·

佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·

xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·

须菩提·众生众生者·

rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·

如来说非众生·是名众生·

wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr

无法可得分第二十二

xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·

为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·

wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·

我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·

shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

是名阿耨多罗三藐三菩提·

jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān

净心行善分第二十三

fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·

复次须菩提·是法平等·无有高下·

shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

是名阿耨多罗三藐三菩提·

yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ·

以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法·

zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ·

所言善法者·如来说即非善法·是名善法·

fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì

福智无比分第二十四

xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·

须菩提·若三千大千世界中·

suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·

所有诸须弥山王·

rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·

如是等七宝聚·有人持用布施·

ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

若人以此般若波罗蜜经·乃至四句偈等·

shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé·

受持读诵·为他人说·于前福德·

bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·

百分不及一·百千万亿分·

nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

乃至算数譬喻所不能及·

huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ

化无所化分第二十五

xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念·

wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故·

shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

实无有众生如来度者·

ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

若有众生如来度者·

rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·

如来即有我人众生寿者·须菩提·

rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·

如来说有我者·即非有我·

ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·

而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者·

rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū·

如来说即非凡夫·是名凡夫·

首页123456尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 金刚经原文

  • 金刚经读诵

  • 金刚经译文

版权所有:金刚经修行网