Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/hexin/jingangjcj.com/m.jingangjcj.com/data/com.conn.php on line 45
金刚经全文诵读注音-金刚经修行网
金刚经修行网

金刚经全文诵读注音

发布时间:2019-05-17 17:59:17作者:金刚经修行网

zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù

正信稀有分第六

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·

得闻如是言说章句·生实信不·

fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

佛告须菩提·莫作是说·

rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

于此章句·能生信心·以此为实·

dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

已于无量千万佛所·种诸善根·

wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

闻是章句·乃至一念生净信者·

xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

须菩提·如来悉知悉见·

shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

是诸众生·得如是无量福德·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

何以故·是诸众生·

wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

无复我相·人相·众生相·寿者相·

wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

无法相·亦无非法相·

hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

何以故·是诸众生·若心取相·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

则为着我人众生寿者

ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

若取法相·即着我人众生寿者·

hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

何以故·若取非法相·

jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

即着我人众生寿者·

shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

是故不应取法·不应取非法·

yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

以是义故·如来常说·

rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

法尚应舍·何况非法·

wú dé wú shuō fēn dì qī

无得无说分第七

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·

如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·

rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·

如来有所说法耶·

xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

须菩提言·如我解佛所说义·

wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提·

yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō·

亦无有定法·如来可说·

hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·

何以故·如来所说法·

jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ·

皆不可取·不可说·非法·非非法·

suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié·

所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别·

yī fǎ chū shēng fēn dì bā

依法出生分第八

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·

若人满三千大千世界七宝·以用布施·

shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·

是人所得福德·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·

何以故·是福德·即非福德性·

shì gù rú lái shuō fú dé duō·

是故如来说福德多·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等·

wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·

为他人说·其福胜彼·

hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·

何以故·须菩提·一切诸佛·

jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·

及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出·

xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·

须菩提·所谓佛法者·即非佛法·

yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ

一相无相分第九

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·

须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·

xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·

须陀洹名为入流·而无所入·

bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·

不入色声香味触法·是名须陀洹·

xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·

wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得斯陀含果不·须菩提言·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·

斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·

xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·阿那含能作是念·

wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

我得阿那含果不·须菩提言·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·

阿那含名为不来·而实无不来·

shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·

是故名阿那含·须菩提·于意云何·

e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·

阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·

xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·不也·世尊·何以故·

shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·

实无有法·名阿罗汉·

shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·

jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·

即为着我人众生寿者·世尊·

fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·

佛说我得无挣三昧·人中最为第一·

shì dì yī lí yù e luó hàn·

是第一离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·

世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·

shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·

shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·

世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·

yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·

以须菩提实无所行·而名须菩提·

shì yào ā lán nà xíng·

是乐阿兰那行·

zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí

庄严净土分第十

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·

佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·

yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě·shì zūn·

于法有所得不·不也·世尊·

rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·

如来在然灯佛所·于法实无所得·

xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·

须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·

fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

不也·世尊·何以故·

zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·

庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·

shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·

是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·

yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

应如是生清净心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·

应无所住而生其心·须菩提·

pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·

譬如有人·身如须弥山王·于意云何·

shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·

是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·

hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·

何以故·佛说非身·是名大身·

首页123456尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 金刚经原文

  • 金刚经读诵

  • 金刚经译文

版权所有:金刚经修行网