金刚经修行网

金刚经全文注音版

发布时间:2019-07-15 15:41:30作者:金刚经修行网

金刚经全文注音版

fa huì yīn yóu fēn dì yī

法会因由分第一

rú shì wo wén,yī shí fó zài shě wèi guó,qí shù ji gū dú yuán

如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园,

yu dà bi qiū zhòng qiān èr bai wu shí rén jù

与大比丘众千二百五十人俱

ěr shí shì zūn,shí shí,zhuo yī chí bō,rù shě wèi dài chéng,qi shí,

尔时世尊,食时,着衣持钵,入舍卫大城,乞食,

yú qí chéng zhōng,cì dì qi yi,hái zhì běn chu,

于其城中,次第乞已,还至本处,

fàn shí qì,shōu yī bō,xi zú yi,fū zuò ér zuò ,

饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐,

shàn xiàn qi qing fēn dì èr

善现启请分第二

shí zháng lao xū pú tí,zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qi,

时长老须菩提,在大众中,即从座起,

piān tan yòu jiān,yòu xī zhuo dì,hézhang gōngjìng,

偏袒右肩,右膝着地,合掌恭敬,

ér bái fó yán,xī you shì zūn,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,

而白佛言,希有世尊,如来善护念诸菩萨,

shàn fù zhu2 zhū pú sà,shì zūn,shàn nán zi,shàn nu rén,

善付嘱诸菩萨,世尊,善男子,善女人,

fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,

yún hé yīng zhù,yún hé xiáng fú qí xīn,fó yán,shàn zāi!shàn zāi,xū pú tí,

云何应住,云何降伏其心,佛言,善哉善哉,须菩提,

rú ru suo shuō,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,shàn fù zhu zhū pú sà,

如汝所说,如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨,

ru jīn dì tīng,dāng wéi ru shuō,shàn nán zi,shàn nu rén,

汝今谛听,当为汝说,善男子,善女人,

fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,yīng rú shì zhù,rú shì xiáng fú qí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心,’

‘wéi rán,shì zūn,yuàn yao yù wén,

唯然,世尊,愿乐欲闻,

dà chéng zhèng zōng fēn dì sān

大乘正宗分第三

fó gào xū pú tí,zhū pú sà mó hē sà,yīng rú shì xiáng fú qí xīn,

佛告须菩提,诸菩萨摩诃萨,应如是降伏其心,

suo you yī qiē zhòng shēng zhī lèi,ruò luan shēng,ruò tāi shēng,ruò shī shēng,ruò huà shēng,

所有一切众生之类,若卵生,若胎生,若湿生,若化生,

ruò you sè,ruò wú sè,ruò you xiang,ruò wú xiang,

若有色,若无色,若有想,若无想,

ruò fēi you xiang, fēi wú xiang,wojiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī,

若非有想,非无想,我皆令入无余涅盘而灭度之,

rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng,shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě,

如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者,

hé yi gù,xū pú tí,

何以故,须菩提,

ruò pú sà you wo xiang ,rén xiang ,zhòng shēng xiang ,shòu zhě xiang ,jí fēi pú sà,

若菩萨有我相,人相,众生相,寿者相,即非菩萨,

miào xíng wú zhù fēn dì sì

妙行无住分第四

fù cì xū pú tí,pú sà yú fa,yīng wú suo zhù,xíng yú bù shī,

复次须菩提,菩萨于法,应无所住,行于布施,

suo wèi bù zhù sè bù shī,bù zhù shēng xiāng wèi chù fa bù shī,

所谓不住色布施,不住声香味触法布施

xū pú tí,pú sà yīng rú shì bù shī,bù zhù yú xiang ,

须菩提,菩萨应如是布施,不住于相,

hé yi gù,ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī ,qí fú dé bù kě sī liang,

何以故,若菩萨不住相布施,其福德不可思量,

xū pú tí,yú yì yún hé,

须菩提,于意云何,

dōng fāng xū kōng kě sī liang fou,

东方虚空可思量不,

bù yě,shì zūn,xū pú t,

不也,世尊,须菩提,

nán xī běi fāng,sì wéi shàng xià xū kōng,kě sī liang fou,

南西北方,四维上下虚空,可思量不,

bù yě,shì zūn,xū pú t,

不也,世尊,须菩提,

pú sà wú zhù xiāng bù shī,fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang,

菩萨无住相布施,福德亦复如是不可思量,

xū pú tí,pú sà dàn yīng rú suo jiào zhù,

须菩提,菩萨但应如所教住,

rú li shí jiàn fēn dì wu

如理实见分第五

xū pú tí,yú yì yún hé,kě yi shēn xiang jiàn rú lái fou,

须菩提,于意云何,可以身相见如来不,

bù yě,shì zūn,bù kě yi shēn xiāng dé jiàn rú lái,hé yi gù,

不也世尊,不可以身相得见如来,何以故,

rú lái suo shuō shēn xiāng,jí fēi shēn xiāng,

如来所说身相,即非身相,

fó gào xū pú tí,fán suo you xiāng,jiē shì xū wàng,

佛告须菩提,凡所有相,皆是虚妄,

ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng,jí jiàn rú lái,

若见诸相非相,则见如来,

zhèng xìn xī you fēn dì liù

正信稀有分第六

xū pú tí bái fó yán,shì zūn,

须菩提白佛言,世尊,

pō you zhòng shēng,dé wén rú shì yán shuō zhāng jù,shēng shí xìn fou,

颇有众生,得闻如是言说章句,生实信不,

fó gào xū pú ti,mò zuò shì shuō,

佛告须菩提,莫作是说,

rú lái miè hòu,hòu wu bai suì,you chí jiè xiū fú zhě,

如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,

yú ci zhāng jù,néng shēng xìn xīn,yi ci wéi shí,

于此章句,能生信心,以此为实,

dāng zhī shì rén,bù yú yī fó èr fó sān sì wu fó ér zhong shàn gēn,

当知是人,不于一佛二佛三四五佛而种善根,

yi yú wú liàng qiān wàn fó suo,zhong zhū shàn gēn,

已于无量千万佛所,种诸善根,

wén shìzhāng jù,nai zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě,

闻是章句,乃至一念生净信者,

xū pú tí,rú lái xī zhī xī jiàn,

须菩提,如来悉知悉见,

shì zhū zhòng shēng,dé rú shì wú liàng fú dé,

是诸众生,得如是无量福德,

hé yi gù,shì zhū zhòng shēng,

何以故,是诸众生,

wú fù wo xiang,rén xiang,zhòng shēng xiang,shòu zhě xiang,

无复我相,人相,众生相,寿者相,

wú fa xiāng,yì wú fēi fa xiāng,

无法相,亦无非法相,

hé yi gù,shì zhū zhòng shēng,ruò xīn qu xiāng,

何以故,是诸众生,若心取相,

jí wéi zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,

则为着我人众生寿者

ruò qufa xiāng,jí zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,

若取法相,即着我人众生寿者,

hé yi gù,ruò qu fēi fa xiāng,

何以故,若取非法相,

jí zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,

即着我人众生寿者,

shì gù bù yīng qu fa,bù yīng qu fēi fa,

是故不应取法,不应取非法,

yi shì yì gù,rú lái cháng shuō,

以是义故,如来常说,

ru děng bi qiū,zhī wo shuō fa,rú fá yù zhě,

汝等比丘,知我说法,如筏喻者,

fa shàng yīng shě,hé kuàng fēi fa,

法尚应舍,何况非法,

wú dé wú shuō fēn dì qī

无得无说分第七

xū pú tí,yú yì yún hé,

须菩提,于意云何,

rú lái dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí ye,

如来得阿耨多罗三藐三菩提耶,

rú lái you suo shuō fa yē,

如来有所说法耶,

xū pú tí yán,rú wo jiě fó suo shuō yì,

须菩提言,如我解佛所说义,

wú you dìng fa,míng ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

无有定法,名阿耨多罗三藐三菩提,

yì wú you dìng fa,rú lái kě shuō,

亦无有定法,如来可说,

hé yi gù,rú lái suo shuō fa,

何以故,如来所说法,

jiē bù kě qu,bù kě shuō,fēi fa,fēi fēi fa,

皆不可取,不可说,非法,非非法,

suo yi zhě hé,yī qiē xián shèng,jiē yi wú wéi fa ér you chā bié,

所以者何,一切贤圣,皆以无为法而有差别,

yī fa chū shēng fēn dì bā

依法出生分第八

xū pú tí,yú yì yún hé,

须菩提,于意云何,

ruò rén man sān qiān dà qiān shì jiè qī bao,yi yòng bù shī,

若人满三千大千世界七宝,以用布施,

shì rén suo dé fú dé,nìng wéi duō bù,

是人所得福德,宁为多不,

xū pú tí yán,shèn duō,shì zūn,

须菩提言,甚多,世尊,

hé yi gù,shì fú dé,jí fēi fú dé xìng,

何以故,是福德,即非福德性,

shì gù rú lái shuō fú dé duō,

是故如来说福德多,

ruò fù you rén,yú ci jīng zhōng,shòu chí nai zhì sì jù jì děng,

若复有人,于此经中,受持乃至四句偈等,

wéi tā rén shuō,qí fú shèng bi,

为他人说,其福胜彼,

hé yi gù,xū pú tí,yī qiē zhū fó,

何以故,须菩提,一切诸佛,

jí zhū fó ā nòu duō luó sān miao sān pú tí fa,jiē cóng ci jīng chū,

及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法,皆从此经出,

xū pú tí,suo wèi fó fa zhě,jí fēi fó fa,

须菩提,所谓佛法者,即非佛法,

yī xiāng wú xiang fēn dì jiu

一相无相分第九

xū pú tí,yú yì yún hé,

须菩提,于意云何,

xū tuó huán néng zuò shì niàn,wo dé xū tuó huán guo fou,

须陀洹能作是念,我得须陀洹果不,

xū pú tí yán,fù yě,shì zūn,hé yi gù,

须菩提言,不也,世尊,何以故,

xū tuó huán míng wéi rù liú,ér wú suo rù,

须陀洹名为入流,而无所入,

bù rù sè shēng xiāng wèi chù fa,shì míng xū tuó huán,

不入色声香味触法,是名须陀洹,

xū pú tí,yú yì yún hé,sī tuó hán néng zuò shì niàn,

须菩提,于意云何,斯陀含能作是念,

wo dé sī tuó hán guo fou,xū pú tí yán,

我得斯陀含果不,须菩提言,

fù yě,shì zūn,hé yi gù,

不也,世尊,何以故,

sī tuó hán míng yī wang lái,ér shí wú wang lái,shì míng sī tuó hán,

斯陀含名一往来,而实无往来,是名斯陀含,

xū pú tí,yú yì yún hé,ā nuo hán néng zuò shì niàn,

须菩提,于意云何,阿那含能作是念,

wo dé ā nuo hán guo fou,xū pú tí yán,

我得阿那含果不,须菩提言,

fù yě,shì zūn,hé yi gù,

不也,世尊,何以故,

ā nuo hán míng wéi bù lái,ér shí wú bù lái,

阿那含名为不来,而实无不来,

shì gù míng ā nuo hán,xū pú tí,yú yì yún hé,

是故名阿那含,须菩提,于意云何,

ā luó hàn néng zuò shì niàn,wo dé ā luó hàn dào fou,

阿罗汉能作是念,我得阿罗汉道不,

xū pú tí yán,fù yě,shì zūn!hé yi gù,

须菩提言不也,世尊,何以故,

shí wú you fa,míng ā luó hàn,

实无有法,名阿罗汉,

shìzūn,ruò ā luó hàn zuò shì niàn,wo dé ā luó hàn dào,

世尊,若阿罗汉作是念,我得阿罗汉道,

jí wéi zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,shì zūn,

即为着我人众生寿者,世尊,

fó shuō wo dé wú zhèng sān mèi,rén zhōng zuì wéi dì yī,

佛说我得无诤三昧,人中最为第一,

shì dì yī lí yù ā luó hàn,

是第一离欲阿罗汉,

shì zūn,wo bù zuò shì niàn,wo shì lí yù ā luó hàn,

世尊,我不作是念,我是离欲阿罗汉,

shì zūn,wo ruò zuò shì niàn,wo dé ā luó hàn dào,

世尊,我若作是念,我得阿罗汉道,

shì zūn zé bù shuō xū pú t,shì yào lán nà heng zhě,

世尊则不说须菩提,是乐阿兰那行者,

yi xū pú tí shí wú suo xíng,ér míng xū pú tí,

以须菩提实无所行,而名须菩提,

shì yào ā lán nà heng,

是乐阿兰那行,

zhuāng yán jìng tu fēn dì shí

庄严净土分第十

fó gào xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái xī zài rán dēng fó suo,

佛告须菩提,于意云何,如来昔在然灯佛所,

yú fa you suo dé fou,fù yě,shì zūn,

于法有所得不,不也,世尊,

rú lái zài rán dēng fó suo,yú fa shí wú suo dé,

如来在然灯佛所,于法实无所得,

xū pú tí,yú yì yún hé,pú sà zhuāng yán fó tu fou,

须菩提,于意云何,菩萨庄严佛土不,

bù yě,shì zūn,hé yi gù,

不也,世尊,何以故,

zhuāng yán fó tu zhě,jí fēi zhuāng yán,shì míng zhuāng yán,

庄严佛土者,即非庄严,是名庄严,

shì gù,xū pú tí,zhū pú sà mó hē sà,

是故须菩提,诸菩萨摩诃萨,

yīng rú shì shēng qīng jìng xīn,bù yīng zhù sè shēng xīn,

应如是生清净心,不应住色生心,

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fa shēng xīn,

不应住声香味触法生心

yīng wú suo zhù ér shēng qí xīn,xū pú tí,

应无所住而生其心,须菩提,

pì rú you rén,shēn rú xū mí shān wáng,yú yì yún hé,

譬如有人,身如须弥山王,于意云何,

shì shēn wéi dà fou,xū pú tí yán,shèn dà,shì zūn,

是身为大不,须菩提言,甚大,世尊,

hé yi gù,fó shuō fēi shēn,shì míng dà shēn,

何以故,佛说非身,是名大身,

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

无为福胜分第十一

‘xū pú tí!rú héng hé zhōng suo you shā shù,rú shì shā děng héng hé,

‘须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,

yú yì yún hé?shì zhū héng hé shā,nìng wéi duō fou?

于意云何?是诸恒河沙,宁为多不?’

xū pú tí yán:‘shèn duō。shì zūn!dàn zhū héng hé ,shàng duō wú shù,

须菩提言:‘甚多。世尊!但诸恒河,尚多无数,

hé kuàng qí shā?’‘xū pú tí!wo jīn shí yán gào ru,

何况其沙?’‘须菩提!我今实言告汝,

ruò you shàn nán zi、shàn nu rén,

若有善男子、善女人,

yi qī bao man ěr suo héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè,

以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,

yi yòng bù shī,dé fú duō fou?’

以用布施,得福多不?’

xū pú tí yán:‘shèn duō 。shì zūn!’

须菩提言:‘甚多。世尊!’

fó gào xū pú tí:‘ruò shàn nán zi、shàn nu rén ,yú ci jīng zhōng,

佛告须菩提:‘若善男子、善女人,于此经中,

nai zhì shòu chísì jù jì děng,wéi tā rén shuō,

乃至受持四句偈等,为他人说,

ér ci fú dé,shèng qián fú dé。’

而此福德,胜前福德。’

zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr

尊重正教分第十二

fù cì xū pú tí,suí shuō shì jīng,nai zhì sì jù jì děng,

复次须菩提,随说是经,乃至四句偈等,

dāng zhī ci chu,yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó,

当知此处,一切世间天人阿修罗,

jiē yīng gong yang,rú fó ta miào,

皆应供养,如佛塔庙,

hé kuàng you rén,jìn néng shòu chí dú sòng,

何况有人,尽能受持读诵,

xū pú tí,dāng zhī shì rén,chéng jiù zuì shàng dì yī xī you zhī fa,

须菩提,当知是人,成就最上第一稀有之法,

ruò shì jīng dian suo zài zhī chù,jí wéi you fó,

若是经典所在之处,即为有佛,

ruò zūn zhòng dì zi,

若尊重弟子,

rú fa shòu chí fēn dì shí sān

如法受持分第十三

ěr shí xū pú tí bái fó yán,shì zūn,

尔时须菩提白佛言,世尊,

dāng hé míng ci jīng,wo děng yún hé fèng chí,

当何名此经,我等云何奉持,

fó gào xū pú tí,shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì,

佛告须菩提,是经名为金刚般若波罗蜜,

yi shì míng zi,ru dāng fèng chí,suo yi zhě hé,

以是名字,汝当奉持,所以者何,

xū pú tí,fó shuō bō rě bō luó mì,jí fēi bō rě bō luó mì,

须菩提,佛说般若波罗蜜,即非般若波罗蜜,

shì míng bō rě bō luó mì,xū pú tí,

是名般若波罗蜜,须菩提,

yú yì yún hé,rú lái you suo shuō fa fou,

于意云何,如来有所说法不,

xū pú tí bái fó yán:,shì zūn,rú lái wú suo shuō,

须菩提白佛言,世尊,如来无所说,

xū pú tí,yú yì yún hé,

须菩提,于意云何,

sān qiān dà qiān shì jiè,suo you wēi chén,shì wéi duō fou,

三千大千世界,所有微尘,是为多不,

xū pú tí yán,shèn duō。shì zūn,

须菩提言,甚多,世尊,

xū pú tí,zhū wēi chén,rú lái shuō fēi wēi chén,shì míng wēi chén,

须菩提,诸微尘,如来说非微尘,是名微尘,

rú lái shuō shì jiè,fēi shì jiè,shì míng shì jiè,

如来说世界,非世界,是名世界,

xū pú tí,yú yì yún hé,

须菩提,于意云何,

kě yi sān shí èr xiang jiàn rú lái xian,

可以三十二相见如来不,

fu yě,shì zūn,bù kě yi sān shí èr xiang dé jiàn rú lái,

不也,世尊,不可以三十二相得见如来,

hé yi gù,rú lái shuō sān shí èr xiang,jí shì fēi xiang,

何以故,如来说三十二相,即是非相,

shì míng sān shí èr xiang,xū pú tí,

是名三十二相,须菩提,

ruò you shàn nán zi shàn nu rén,yi héng hé shā děng shēn mìng bù shī,

若有善男子善女人,以恒河沙等身命布施,

ruò fù you rén,yú ci jīng zhōng,nai zhì shòu chí sì jù jì děng,

若复有人,于此经中,乃至受持四句偈等,

wéi tā rén shuō qí fú shèn duō,

为他人说其福甚多,

lí xiāng jì miè fēn dì shí sì

离相寂灭分第十四

ěr shí xū pú tí,wén shuō shì jīng,shēn jiě yì qù,

尔时须菩提,闻说是经,深解义趣,

tì lèi bēi qì,ér bái fó yán,xī you shì zūn,

涕泪悲泣,而白佛言,稀有世尊,

fó shuō rú shì shèn shēn jīng dian,

佛说如是甚深经典,

wo cóng xī lái,suo dé huì yan,wèi céng dé wén rú shì zhī jīng,

我从昔来,所得慧眼,未曾得闻如是之经,

shì zūn,ruò fù you rén,dé wén shì jīng,xìn xīn qīng jìng,

世尊,若复有人,得闻是经,信心清净,

jí shēng shí xiāng,dāng zhī shì rén,chéng jiù dì yī xī you gōng dé,

则生实相,当知是人,成就第一稀有功德,

shì zūn,shì shí xiāng zhě,zé shì fēi xiāng,

世尊,是实相者,即是非相,

shì gù rú lái shuō míng shí xiāng,shì zūn,

是故如来说名实相,世尊,

wo jīn dé wén rú shì jīng dian,xìn jiě shòu chí,bù zú wéi nán,

我今得闻如是经典,信解受持,不足为难,

ruò dāng lái shì,hòu wo bai suì,qí you zhòng shēng,dé wén shì jīng,

若当来世,后五百岁,其有众生,得闻是经,

xìn jiě shòu chí,shì rén zé wéi dì yī xī you,

信解受持,是人即为第一稀有,

hé yi gù,ci rén wú wo xiāng,rén xiāng,zhòng shēng xiāng,shòu zhě xiāng,

何以故,此人无我相,无人相,无众生相,无寿者相,

suo yi zhě hé,wo xiāng jí shì fēi xiāng,

所以者何,我相即是非相,

rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng,jí shì fēi xiāng,

人相众生相寿者相,即是非相,

hé yi gù,lí yī qiē zhū xiāng,zé míng zhū fó,

何以故,离一切诸相,即名诸佛,

fó gào xū pú tí,rú shì rú shì,

佛告须菩提,如是如是,

ruò fù you rén,dé wén shì jīng,bù jīng bù bù bù wèi,

若复有人,得闻是经,不惊不怖不畏,

dāng zhī shì rén,shèn wéi xī you,hé yi gù,xū pú tí,

当知是人,甚为希有,何以故,须菩提,

rú lái shuō dì yī bō luó mì,jí fēi dì yī bō luó mì,

如来说第一波罗蜜,即非第一波罗蜜,

shì míng dì yī bō luó mì,xū pú tí,rěn ru bō luó mì,

是名第一波罗蜜,须菩提,忍辱波罗蜜,

rú lái shuō fēi rěn ru bō luó mì,shì míng rěn ru bō luó mì,hé yi gù,

如来说非忍辱波罗蜜,是名忍辱波罗蜜,何以故,

xū pú tí,rú wo xī wéi gē lì wáng gē jié shēn ti,

须菩提,如我昔为歌利王割截身体,

wo yú ěr shí,wú wo xiāng,wú rén xiāng,wú zhòng shēng xiāng,

我于尔时,无我相,无人相,无众生相,

wú shòu zhě xiāng,hé yi gù,wo yú wang xī jié jié zhī jiě shí,

无寿者相,何以故,我于往昔节节支解时,

ruo you wo xiāng,rén xiāng,zhòng shēng xiāng,shòu zhě xiāng,

若有我相,人相,众生相,寿者相,

yīng shēng chēn hèn,xū pú tí,

应生瞋恨,须菩提,

yòu niàn guò qù yú wu bai shì,zuò rěn ru xiān rén,yú ěr suo shì,

又念过去于五百世,作忍辱仙人,于尔所世,

wú wo xiang,wú rén xiang,wú zhòng shēng xiang ,wú shòu zhě xiang ,

无我相,无人相,无众生相,无寿者相,

shì gù xū pú tí,pú sà yīng lí yī qiē xiāng,

是故须菩提,菩萨应离一切相,

fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,bù yīng zhù sè shēng xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,不应住色生心,

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fa shēng xīn,

不应住声香味触法生心

yīng shēng wú suo zhù xīn,ruò xīn you zhù,jí wéi fēi zhù,

应生无所住心,若心有住,即为非住,

shì gù fó shuō pú sà xīn,bù yīng zhù sè bù shī,

是故佛说菩萨心,不应住色布施,

xū pú tí,pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù,yīng rú shì bù shī,

须菩提,菩萨为利益一切众生故,应如是布施,

rú lái shuō yī qiē zhū xiāng,jí shì fēi xiāng,

如来说一切诸相,即是非相,

yòu shuō yī qiē zhòng shēng,jí fēi zhòng shēng。xū pú tí,

又说一切众生,即非众生,须菩提,

rú lái shì zhēn yu zhě,shí yu zhě,rú yu zhě,bù kuáng yu zhě,bù yì yu zhě,

如来是真语者,实语者,如语者,不诳语者,不异语者,

xū pú tí,rú lái suo dé ci fa,ci fa wú shí wú xū,

须菩提,如来所得法,此法无实无虚,

xū pú tí,ruò pú sà xīn zhù yú fa ér xíng bù shī,

须菩提,若菩萨心住于法而行布施,

rú rén rù an,zé wú suo jiàn,

如人入暗,即无所见,

ruò pú sà xīn bù zhù fa ér xíng bù shī,

若菩萨心不住法而行布施,

rú rén you mù,rì guāng míng zhào,jiàn zhong zhong sè,

如人有目,日光明照,见种种色,

xū pú tí,dāng lái zhī shì,ruò you shàn nán zi shàn nu rén,

须菩提,当来之世,若有善男子善女人,

néng yú ci jīng shòu chí dú sòng,zé wéi rú lái yi fó zhì huì,

能于此经受持读诵,即为如来以佛智慧,

xī zhī shì rén,xī jiàn shì rén,jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé,

悉知是人,悉见是人,皆得成就无量无边功德,

chí jīng gōng dé fēn dì shí wu

持经功德分第十五

xū pú tí,ruò you shàn nán zi shàn nu rén,

须菩提,若有善男子善女人,

chū rì fen yi héng hé shā děng shēn bù shī,

初日分以恒河沙等身布施,

zhōng rì fen fù yi héng hé shā děng shēn bù shī,

中日分复以恒河沙等身布施,

hòu rì fen yì yi héng hé shā děng shēn bù shī,

后日分亦以恒河沙等身布施,

rú shì wú liàng bai qiān wàn yì jié,yi shēn bù shī,

如是无量百千万亿劫,以身布施

ruò fù you rén wén ci jīng dian,xìn xīn bù nì,qí fú shèng bi,

若复有人闻此经典,信心不逆,其福胜彼,

hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng,wèi rén jiě shuō,

何况书写受持读诵,为人解说,

xū pú tí,yi yào yán zhī,shì jīng you bù kě sī yì,

须菩提,以要言之,是经有不可思议,

bù kě chēng liàng,wú biān gōng dé,rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō,

不可称量,无边功德,如来为发大乘者说,

wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō,

为发最上乘者说,

ruò you rén néng shòu chí dú sòng,guang wèi rén shuō,

若有人能受持读诵,广为人说,

rú lái xī zhī shì rén,xī jiàn shì rén,

如来悉知是人,悉见是人,

jiē dé chéng jiù bù kě liàng,bù kě chēng,wú you biān,bù kě sī yì gōng dé,

皆得成就不可量,不可称,无有边,不可思议功德,

rú shì rén děng,jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

如是人等,即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提,

hé yi gù,xū pú tí,ruò yao xiao fa zhě,

何以故,须菩提,若乐小法者,

zhuo wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

着我见,人见,众生见,寿者见,

zé yú ci jīng,bù néng tīng shòu dú sòng,wèi rén jiě shuō,

则于此经,不能听受读诵,为人解说,

xū pú tí,zài zài chù chù,ruò you ci jīng,

须菩提,在在处处,若有此经,

yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó,suo yīng gōng yang,dāng zhī ci chu,

一切世间天人阿修罗,所应供养,当知此处,

zé wéi shì ta,jiē yīng gōng jìng,zuò li wéi rao,yi zhū hua xiāng ,ér sàn qí chu,

则为是塔,皆应恭敬,作礼围绕,以诸华香,而散其处,

首页12尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 金刚经原文

  • 金刚经读诵

  • 金刚经译文

版权所有:金刚经修行网