金刚经修行网

金刚经全文诵读注音

发布时间:2019-05-17 17:59:17作者:金刚经修行网

néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù

能净业障分第十六

fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·

复次须菩提·善男子善女人·受持读诵此经·

ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·

若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道·

yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·

以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭·

dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié·yú rán dēng fó qián·

我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前·

dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·

得值八百四千万亿那由他诸佛·

xī jiē gōng yǎng chéng shì·

悉皆供养承事·

wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·

无空过者·若复有人·于后末世·

néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·

能受持读诵此经·所得功德·

yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé·bǎi fēn bù jí yī·

于我所供养诸佛功德·百分不及一·

qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

千万亿分·乃至算数譬喻所不能及·

xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·

须菩提·若善男子善女人·于后末世·

yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·

有受持读诵此经·所得功德·我若具说者·

huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·

或有人闻·心即狂乱·狐疑不信·

xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì·

须菩提·当知是经义不可思议·果报亦不可思议·

jiu jìng wu wǒ fēn dì shí qi

究竟无我分第十七

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

尔时须菩提白佛言·世尊·善男子善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

云何降伏其心·佛告须菩提·善男子善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn·

发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心·

wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ·

我应灭度一切众生·灭度一切众生已·

ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·

而无有一众生实灭度者·何以故·

xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相·

shòu zhě xiāng·zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提·

shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ·

须菩提·于意云何·如来于然灯佛所·

yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·

有法得阿耨多罗三藐三菩提不·

fǒu yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

不也·世尊·如我解佛所说义·

fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提·

fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·

佛言·如是如是·须菩提·实无有法·

rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·

若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者·

rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó·

然灯佛则不与我受记·汝于来世·当得作佛·

hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·

号释迦牟尼·以实无有法·

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

得阿耨多罗三藐三菩提·

shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán·

是故然灯佛与我受记·作是言·

rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·

汝于来世·当得作佛·号释迦牟尼·何以故·

rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì·

如来者·即诸法如义·

ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提·

xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提·

yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·

于是中无实无虚·是故如来说一切法·

jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·

皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法·

shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà·

是故名一切法·须菩提·譬如人身长大·

xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà·

须菩提言·世尊·如来说人身长大·

jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·

即为非大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是·

ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·

若作是言·我当灭度无量众生·

jí bù míng pú sà·hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·

即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨·

shìgù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·

是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者·

xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·

须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土·

shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě·

是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者·

jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·

即非庄严·是名庄严·须菩提·

ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·

若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨·

yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā

一体同观分第十八

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有肉眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·

如是·世尊·如来有肉眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有天眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·

如是·世尊·如来有天眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有慧眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·

如是·世尊·如来有慧眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有法眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·

如是·世尊·如来有法眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有佛眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·

如是·世尊·如来有佛眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·

fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā·

佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·

yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·

有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·

fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō·shì zūn·

佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·

佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·

ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·

若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·

jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·

guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·

过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ

法界通化分第十九

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·

若有人满三千大千世界七宝·

yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·

以用布施·是人以是因缘·得福多不·

rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·

如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·

ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·

若福德有实·如来不说得福德多·

yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·

以福德无故·如来说得福德多·

lí sè lí xiāng fēn dì èr shí

离色离相分第二十

xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·

须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·

fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·

不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·

rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·

如来说具足色身·即非具足色身·

shì míng jù zú sè shēn·

是名具足色身·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiāng jiàn fǒu·

须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·

fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·

不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·

rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú·

如来说诸相具足·即非具足·

shì míng zhū xiāng jù zú·

是名诸相具足·

首页123456尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 金刚经原文

  • 金刚经读诵

  • 金刚经译文

版权所有:金刚经修行网