Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/hexin/jingangjcj.com/m.jingangjcj.com/data/com.conn.php on line 45
金刚经原文繁体-金刚经修行网
金刚经修行网

金刚经原文繁体

发布时间:2018-11-20 18:29:06作者:金刚经修行网


第七品·無得無說分

須菩提。於意雲何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無有定法。名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法。如來可說。何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非非法。所以者何。壹切賢聖,皆以無為法而有差別。


第八品·依法出生分

須菩提。於意雲何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人所得福德。寧為多不。須菩提言。甚多。世尊。何以故。是福德即非福德性。是故如來說福德多。若復有人。於此經中受持乃至四句偈等。為他人說。其福勝彼。何以故。須菩提。壹切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。

首页1234567891011121314尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 金刚经原文

  • 金刚经读诵

  • 金刚经译文

版权所有:金刚经修行网